คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยรัชต์ คิดสนอง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางบุษบา เรืองสุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายขัน หอมวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายทองสุข ทะมา
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปรกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายดำรง คงคณะ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูกัลยา ณ กิตติวัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุ
ชื่อ-นามสกุล : นางเยาวลักษณ์ ยังคุ้มญาติ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐเชวง รักพงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0855357971
อีเมล์ : ีudomwatarun@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุรีพร ม่วงพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู