โครงสร้างของโรงเรียน
โครงสร้างของโรงเรียน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.23 KB
ประวัติโรงเรียนวัดอรัญญิการาม

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนวัดอรัญญิการาม

1.  ข้อมูลทั่วไป

                   ชื่อโรงเรียนวัดอรัญญิการาม  ที่ตั้ง 60  ตำบลท่าเสา  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์   สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โทร 055-411556 โทรสาร 055-411556     mail…watarun@gmail.com   website http://www.watarunyikaram.com เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 92 ตารางวา  เขตพื้นที่บริการ หมู่ 2,3,4,9

 

              ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                  โรงเรียนวัดอรัญญิการาม ตั้งอยู่ถนนอินใจมี ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์   โรงเรียนนี้เริ่มเปิดเรียนเมื่อวันที่  1  กันยายน  พ.ศ. 2481  โดยหลวงสมาน  ศรีมารักษ์  นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์มาเป็นประธานเปิดครั้งแรก โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดอรัญญิการาม เป็นที่เรียนมี นายดรุณ  ปัทมสุคนธ์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 4 พ.ศ. 2496  กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติงบประมาณ  100,000 บาท  จัดสร้างอาคารเรียนตามแบบ ป.1 (บัดนี้ได้รื้อมาสร้างใหม่เป็นอาคารชวนชมในปัจจุบัน)   ขนาด 5 ห้องเรียน ได้มีผู้เสียสละและส่วนราชการจัดซื้อที่ดินให้โรงเรียนเพิ่มดังนี้

พ.ศ. 2507 ทางโรงเรียนได้ซื้อที่นา 44 ตารางวา  ราคา  1,000 บาท

พ.ศ. 2508  คณะครูผู้ปกครองนักเรียนร่วมบริจาคเงินซื้อที่ดิน 1 ไร่  ราคา 10,000 บาท

พ.ศ. 2516  นายสุนันท์  สีหลักษณ์  บริจาคเงินซื้อที่นา  90  ตารางวา  ราคา  2,000 บาท

พ.ศ. 2518   คณะครูและผู้ปกครองนักเรียนบริจาคเงินซื้อที่นาเพิ่มเป็นเงิน  10,000 บาท

พ.ศ. 2520  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดซื้อที่ 4 ไร่ 58 ตารางวา                                 ราคา  250,000  บาท

 

              ปัจจุบันนี้โรงเรียนวัดอรัญญิการาม มีอาคารเรียน 6 หลัง หอประชุม 1 หลัง

โรงฝึกงาน 1 หลัง   มีเนื้อที่ทั้งหมด  5  ไร่  2  งาน  92  ตารางวา  เปิดทำการสอนตั้งแต่

ชั้นอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 130.38 KB