พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.       จัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.       เน้นทักษะการอ่าน การเขียน การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร และทักษะการคิดคำนวณ

3.       อนุรักษ์วัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อม มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

4.       ใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการแสวงหาความรู้ จากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ

5.       เน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มีสุขภาพ และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข                

6.  การพัฒนาครูให้มีศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ และการพัฒนาหลักสูตร

 

 

 

 

เป้าประสงค์

 

1.    เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามศักยภาพของตน

2.    เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ การอ่าน เขียน สื่อสารและการคิดคำนวณ

3.    เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภูมิปัญญาไทยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

4.    เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้

5.    เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีสุขภาพกาย  และจิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

6.    เพื่อพัฒนาบุคลากร  สื่อการเรียน และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.        รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

2.       ซื่อสัตย์สุจริต

3.       มีวินัย

4.       ใฝ่เรียนรู้

5.       อยู่อย่างพอเพียง

6.       มุ่งมั่นในการทำงาน

7.       รักความเป็นไทย

8.       มีจิตสาธารณะ