กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางฉวีวรรณ สิงห์สถิตย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสวรรค์ กองแก้ว
ครู คศ.3