กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางกชกร ใสแจ่ม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางรัชนี สิงหนาท
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1