คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวพรทิพย์ อินเรือน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นางป้อมเพ็ชร เกตุทิม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1