ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.ณัฐเชวง รักพงษ์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมรักษ์ภาษาไทย ปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มเครือข่ายและระดับเขตพื้นที่ (อ่าน 33) 13 ก.ย. 65
5 กันยายน 2565 กรมพัฒนาที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์จัดอบรมให้ความรู้นักเรียนป.4-6 โรงเรียนวัดอรัญญิการามในโครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน (อ่าน 34) 13 ก.ย. 65
6 กันยายน 2565 ศน.ดร. สุนันทา รักพงษ์ และคณะ นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์คุณครูรัชนี สิงหนาท (อ่าน 32) 13 ก.ย. 65
วันศุกร์ ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2565 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม จัดกิจกรรมกีฬาสีเพื่อสุขภาพ มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ (อ่าน 36) 07 ก.ย. 65
23 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวัดอรัญญิการามจัดกิจกรรมค่ายวิชาการActive Learning โดยใช้เทคนิคปัญหาเป็นฐาน (Problem based Learning)ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล-ป.6 มีท่านผอ.ณัฐเชวง รักพงษ์ ให้เกียรติเป็นประธาน ในการจัดค่ายวิชาการมีการจัดกิจกรรมsteamศึกษา และกิจก (อ่าน 39) 07 ก.ย. 65
23 สิงหาคม 2565 ท่านผอ.มงคล รุณธาตุพร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต1 จำนวน 11 ท่าน ประเมินเพื่อคัดเลือกสถานศึกษารับรางวัล IQA. AWARD (อ่าน 39) 07 ก.ย. 65
20 สิงหาคม 2565 คณะครูเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้เรื่องการเงินสำหรับเด็ก(cha-ching)ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี (อ่าน 37) 07 ก.ย. 65
20 สิงหาคม 2565 ผอ.ณัฐเชวง รักพงษ์ มอบหมายให้คุณครูกชกร ใสแจ่ม ได้พาเด็กหญิงเมษ สีวิหัสไทย เข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะชีวิต รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติดและภัยทางสังคม ประจำปี 2565 ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ของ สพป.อต เขต 1#ห้องคัทลี (อ่าน 47) 07 ก.ย. 65
18 สิงหาคม พ.ศ.2565 ผอ.ณัฐเชวง รักพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรัญญิการาม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการประกวดกิจกรรมทางวิชาการเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ปี2565 (อ่าน 35) 07 ก.ย. 65
18 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวัดอรัญญิการามจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แบบActive. Learning ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล-ป.6 โดยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ร่วมกับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดกิจกรรม 12 ฐานการเรียนรู้ นักเรียนทุกคนเรียนรู้อย่างสนุกสนาน (อ่าน 39) 07 ก.ย. 65
11 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวัดอรัญญิการามจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี2565 และจัดกิจกรรมตลาดนัดพอเพียง เผยแพร่ผลงานผลิตภัณฑ์ของฐานเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนวัดอรัญญิการาม (อ่าน 40) 12 ส.ค. 65
10 สิงหาคม 2565 คณะศึกษานิเทศก์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1ติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Coding) ของโรงเรียนต้นแบบ (อ่าน 42) 12 ส.ค. 65
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดอรัญญิการาม จัดกิจกรรมโครงการ "เรียนรู้สู่โลกกว้าง จ.นครสวรรค์" โดยได้นำนักเรียน ครูและบุคลากร พร้อมทั้งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (อ่าน 48) 12 ส.ค. 65
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นายณัฐเชวง รักพงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรัญญิการาม และคณะครูห้องเรียนคู่ขนานนำนักเรียนออทิสติกรับมอบทุนการศึกษามูลนิธีคุณพุ่ม สำหรับเด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภท ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดอุตร (อ่าน 32) 12 ส.ค. 65
วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.40 น.โรงเรียนวัดอรัญญิการาม นำโดยท่าน ผอ.ณัฐเชวง รักพงษ์ ได้นำนักเรียน ครู บุคลากรและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวน รณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดลูกน้ำยุงลาย ร่วมกับทางเทศบาลตำบลท่าเสาและทีม อสม.ตำบลท่ (อ่าน 34) 12 ส.ค. 65
12 กรกฏาคม 2565 ผอ.ณัฐเชวง รักพงษ์ พร้อมคณะครู นักเรียน ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา และร่วมเวียนเทียน ณ วัดอรัญญิการาม (อ่าน 37) 12 ส.ค. 65
8 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนวัดอรัญญิการามเป็นสถานที่แข่งขันกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษา โครงการรักษ์ภาษา โดยผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ ดร.ละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิด #กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษา โครงการรักษ์ภาษาไทย ประจ (อ่าน 35) 12 ส.ค. 65
30 มิถุนายน 2565 กลุ่มเครือข่ายเมืองอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมแข่งขันรักษ์ภาษาไทย ระดับกลุ่ม เครือข่าย ปี2565 ณ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม โดยมีผอ.ณัฐเชวง รักพงษ์ ประธานกลุ่มเครือข่าย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู ในกลุ่มเครือข่ายร่วมเป็นกรรมการตัดสินกิจกร (อ่าน 37) 12 ส.ค. 65
โรงเรียนวัดอรัญญิการามขอบพระคุณร้านดังหวัง (อยู่ชั้น2 เดอะซัน) ที่ได้มอบชุดตุ๊กตาระบายสีให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล (อ่าน 42) 12 ส.ค. 65
29 มิถุนายน 2565 ผอ.ณัฐเชวง รักพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรัญญิการาม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รางวัลในการประกวดกิจกรรมทางวิชาการได้แก่ กิจกรรมคัดลายมือ กิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ เนื่องในวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย (อ่าน 44) 12 ส.ค. 65
27 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีนายณัฐเชวง รักพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยครูตำรวจแดร์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมกิจกรรม (อ่าน 31) 12 ส.ค. 65
28 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดอรัญญิการามประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 34) 12 ส.ค. 65
กิจกรรมจิตอาสาในวันพระของโรงเรียนวัดอรัญญิการาม คณะครูและนักเรียนสายชั้นป.5 ร่วมทำบุญตักบาตรในวันพระ พร้อมนำนักเรียนทำจิตอาสาช่วยถือของ ทำความสะอาดบริเวณวัด และบนศาลาการเปรียญวัดอรัญญิการาม (อ่าน 40) 12 ส.ค. 65
27 มิถุนายน 2565 ผอ.ณัฐเชวง รักพงษ์ และคณะครู เข้าร่วมรับฟังการประชุมสพฐ.รักการอ่าน แก้ปัญหา Learning Loss ด้วยการอ่าน เพื่อนำแนวทางไปปฏิบัติต่อไป (อ่าน 24) 12 ส.ค. 65
6 มิถุนายน 2565 โรงเรียนวัดอรัญญิการามจัดพิธีไหว้ครู ประจำปี2565 โดยในปีนี้ท่านผอ.ณัฐเชวง รักพงษ์ ส่งเสริมให้นักเรียนอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยให้นักเรียนจัดทำพานต้นไม้มาไหว้ครู และร่วมกันปลูกต้นไม้ในโรงเรียน โ (อ่าน 29) 12 ส.ค. 65
11 มิถุนายน 2565 คณะครูบุคลากรโรงเรียนวัดอรัญญิการาม เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการPrbLวิธีสอนแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์แห่งที่2 (อ่าน 32) 12 ส.ค. 65
6 มิถุนายน 2565 นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลราชชนนีอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับนักเรียนชั้นป.4-6 โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิดของศบค.จ.อุตรดิตถ์ ในการจัดกิจกรรมนักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพอนามัย เช่น การแปรงฟัน การล้างมือ 7 ขั้น (อ่าน 33) 12 ส.ค. 65
8 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนวัดอรัญญิการามเป็นสถานที่แข่งขันกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษา โครงการรักษ์ภาษา โดยผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ ดร.ละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิด #กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษา โครงการรักษ์ภาษาไทย ประจ (อ่าน 39) 12 ส.ค. 65
8 กรกฏาคม 2565 โรงเรียนวัดอรัญญิการามเป็นสถานที่แข่งขันกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษา โครงการรักษ์ภาษา โดยผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 มอบให้ ดร.ละออ วันจิ๋ว รองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปี 2565 (อ่าน 38) 12 ส.ค. 65
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดอรัญญิการาม จัดกิจกรรมโครงการ (อ่าน 31) 12 ส.ค. 65
27 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพม่อนดินแดง ได้มาตรวจสุขภาพให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (อ่าน 33) 11 ส.ค. 65
ร.ต.ท.ศศิกิจจ์ ถุงคำ รอง สว.(จร.)สภ เมืองอุตรดิตถ์หน.ชุดปฏิบัติการ ตำรวจชุมชนมวลชนสัมพันธ์ ตำรวจแดร์จัดกิจกรรมD.A.R.E ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 จำนวน 28 คน ในปีการศึกษา 2565 (อ่าน 86) 27 พ.ค. 65
18 พฤษภาคม 2565 คุณรักไพร เมืองศรี นักวิชาการตรวจสอบภายใน ตัวแทนสพป.อุตรดิตถ์ เขต1 ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเปิดเรียนของโรงเรียนวัดอรัญญิการาม โดยมีท่านผอ.ณัฐเชวง รักพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรัญญิการามให้การต้อนรับ (อ่าน 69) 27 พ.ค. 65
โรงเรียนวัดอรัญญิการามมีผลการประเมินการอ่านการเขียน(RT)ชั้นป.1 และผลการประเมินคุณภาพ ผู้เรียนป3(NT)ปีการศึกษา2564 สูงกว่าระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศ (อ่าน 84) 21 พ.ค. 65
12 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.ม่อนดินแดง และเทศบาลท่าเสา ที่มาเยี่ยม ให้คำแนะนำ และประเมินการเตรียมความพร้อมป้องกันโควิดก่อนเปิดสถานศึกษาซึ่งโรงเรียนวัดอรัญญิการาม สามารถเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site 100% ได้ในวันที่ 17 พ.ค.65 (อ่าน 65) 21 พ.ค. 65
10 พฤษภาคม 2565 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนวัดอรัญญิการามเข้ารับการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบActive Learning (โครงงานวิทยาศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น) และอบรมภาษาอังกฤษCEFR (อ่าน 52) 21 พ.ค. 65
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสถานศึกษาปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 จากการประเมินผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus (อ่าน 75) 21 พ.ค. 65
5 พฤษภาคม 2565 อาจารย์และนักศึกษาเอกเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มารับข้อมูลและฟังบรรยายจากท่านผอ.ณัฐเชวง รักพงษ์ เรื่อง การจัดทำสื่อสำหรับเด็กพิเศษ เพื่อนำไปพัฒนาและจัดทำสื่อดิจิทัลสำหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ (อ่าน 79) 21 พ.ค. 65
28 เมษายน 2565 ผอ.ณัฐเชวง รักพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรัญญิการาม รับเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณรับรองมาตรฐานสถานศึกษาปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขั้นพื้นฐานและรับหนังสือพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรม (อ่าน 63) 21 พ.ค. 65
22 เมษายน 2565 นักเรียนโรงเรียนวัดอรัญญิการามชั้นป.3-5 รับการฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 2 ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ มาช่วยอำนวยความสะดวก โดยมีคุณครูจันทร์จิฬา ศิริกุล คุณครูจรัสลำไพ พงศ์พงัน และคุณครูนิพัทธา (อ่าน 47) 21 พ.ค. 65
โรงเรียนวัดอรัญญิการามผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 75) 21 พ.ค. 65
31 มีนาคม 2565 ผอ.ณัฐเชวง รักพงษ์และคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดอรัญญิการาม เข้าร่วมรับการอบรมผ่านระบบออนไลน์การจัดการเรียนการสอน Active Learning หลักสูตรที่ 3 GPAS 5 STEPS ของสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ขอขอบคุณท่านศน.ดร.สุนันทา รักพงษ์และคณะวิทยากรท (อ่าน 83) 21 พ.ค. 65
30 มีนาคม 2565 คณะครูบุคลากรเข้าร่วมประชุมแนวทางพัฒนาการประกันคุณภาพในสถานศึกษา โดยมีท่านผอ.ณัฐเชวง รักพงษ์ ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานประกัน (อ่าน 84) 21 พ.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นป.6 ที่สอบเข้าเรียนต่อชั้นม.1รร.อุตรดิตถ์ ปี 2565 ประเภทความสามารถด้านดนตรี 1. ด.ญ.พัชรพร สุขเกษม เขตพื้นที่บริการ 1.ด.ญ.อมรวรรณ แก้วเปี้ย ได้ที่ 10 2. ด.ญ.ศิรภัสสร กูลพรม ได้ที่ 25 3. ด.ญ.ณิศาภักดิ์ ศักดิ์สวัสดิ์ (อ่าน 29) 21 พ.ค. 65
29 มีนาคม 2565 ผอ.ณัฐเชวง รักพงษ์ และคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูสุพัตรา กันยะมี ที่มาช่วยราชการที่โรงเรียนวัดอรัญญิการามและแสดงความยินดีกับน้องๆๆนักศึกษาเอกการประถมศึกษา 4 คน ที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่โรงเรียนวัดอรัญญิการามครบ 1 ปี (อ่าน 51) 21 พ.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนวัดอรัญญิการาม ที่สอบเรียนต่อห้องปกติของโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้จำนวน 6 คน และสำรอง 2 คน ในเขต 1. ด.ญ.เรือนแก้ว ฟองแก้ว 2. ด.ญ.ประกายกมล คลังวิเชียร พื้นที่ทั่วไป 1.ด.ญ.เมธาวี ปันแก้ (อ่าน 59) 21 พ.ค. 65
16 มีนาคม 2565 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์หลักสูตร4 ปี จำนวน 13 คน มารับหลักสูตร เนื้อหาวิชา โดยมีท่านผอ.ณัฐเชวง รักพงษ์ ให้การต้อนรับและมอบนโยบายแนวทางจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 (อ่าน 67) 21 พ.ค. 65
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม รับสมัครลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17-23 มีนาคม 2565 เวลา 08.00-16.00 น. ณ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม (อ่าน 35) 21 พ.ค. 65
14 มีนาคม 2564 นักศึกษา ภาควิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม โดยมอบสื่อการเรียนรู้ให้กับคณะครูใช้ในการจัดกิจกรรม (อ่าน 57) 21 พ.ค. 65
14 มีนาคม 2565 โรงเรียนวัดอรัญญิการามดำเนินสอบประเมินคุณภาพนักเรียน(NT)ชั้นประถมศึกษา ปีที่3 โดยผอ.ณัฐเชวง รักพงษ์ เป็นประธานสนามสอบ กรรมการคุมสอบ คุณครูจันทร์จิฬา ศิริกุล คุณครูจรัสลำไพ พงศ์พงัน (อ่าน 60) 21 พ.ค. 65