หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
อนุบาล  1-2
ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-6