กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจันจิฬา ศิริกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววิมล กุลประสงค์
พนักงานราชการ