กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางฉวีวรรณ สิงห์สถิตย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางนิรัญญา เครือฟั่น
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสุรีพร ม่วงพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5