วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชญาการศึกษา      “วิชาการนำหน้า พัฒนาสิ่งแวดล้อม  เพียบพร้อม  คุณธรรม

คติพจน์          “ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

คำขวัญ       “สามัคคี  เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม

          สามัคคี  เน้น       -  การทำงานด้วยความร่วมมือจากกลุ่มบุคคลอย่าง

                                       มีประสิทธิภาพ

                                    -  การร่วมแรงร่วมใจ

                                     -  การทำงานเป็นหมู่คณะ

เรียนดี  เน้น               -  ความรู้เป็นเยี่ยม

                              -  การแสวงหาความรู้

มีวินัย  เน้น                -  วินัยในตนเอง

ความรับผิดชอบ

การเป็นนักเรียนที่ดี

ใฝ่คุณธรรม  เน้น        -  ขยัน

                             -  ซื่อสัตย์

                             -  อดออมประหยัด

                             -  สุภาพอ่อนน้อม

             -  เสียสละเพื่อส่วนรวม

 

นโยบายของโรงเรียน 

          โรงเรียนได้กำหนดนโยบาย  เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนบริหารของโรงเรียนดังนี้

          1. รับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายการปฏิรูปการศึกษา

              ของกระทรวงศึกษาธิการและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544

          2.  รักษาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ไม่ให้ต่ำกว่าระดับ 3

          3.  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  และจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน

          4.  ปลูกฝังนักเรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม และมีระเบียบ

5.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยและเลื่อมใสการปกครองในระบอบ

              ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

          6.  ปรับปรุงอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียนให้มีบรรยากาศที่ดี  เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

          7.  จัดบริการด้านต่าง ๆ ให้แก่ครูและนักเรียน  เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีในโรงเรียน

          8.  จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนและให้บริการแก่ชุมชน

9.    สนับสนุนนโยบายของหน่วยงานบังคับบัญชาต้นสังกัด  และร่วมกับหน่วยงานอื่นใน

              การพัฒนาโรงเรียนและท้องถิ่น


นโยบายการส่งเสริมสุขภาพอนามัย

โรงเรียนได้ยึดสุขบัญญัติแห่งชาติ  เป็นแนวในการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

สุขบัญญัติแห่งชาติ  10  ประการ

1.  ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด

2.  รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันถูกวิธีทุกวัน

3.  ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังขับถ่าย

4.  กินอาหารสุก  สะอาด  ไม่มีสารอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด  สีฉูดฉาด

5.  ไม่สูบบุหรี่  ไม่ดื่มสุรา  ไม่เสพสิ่งเสพติด และไม่เล่นการพนัน

6.  มีความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

7.  ระมัดระวังไม่ก่อเหตุรุนแรงขึ้น

8.  ออกกำลังกายสม่ำเสมอ  และตรวจสุขภาพประจำปี

9.  ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ

10.  มีจิตสำนึกที่ดีและร่วมสร้างสรรค์สังคม

 

ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษา

          โรงเรียนวัดอรัญญิการาม จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและประถมศึกษา โดยมียุทธศาสตร์การแก้ปัญหา              และพัฒนาการศึกษา  ดังนี้

ปรัชญาการศึกษา

วิชาการนำหน้า พัฒนาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม เสริมนำสุขภาพ

 

กิจกรรมดีเด่น(เอกลักษณ์)

จิตอาสา  ไหว้สวย  ช่วยสังคม  นิยมความสะอาด

 

อัตลักษณ์

                                         จิตอาสา

 

วิสัยทัศน์

 

โรงเรียนวัดอรัญญิการาม จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

รักษาสิ่งแวดล้อม  มีสุขภาพกายและจิตที่ดี  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข