ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 มิ.ย. 65 กิจกรรมไหว้ครู
ฝ่ายกิจการนักเรียน
02 มิ.ย. 65 ถึง 04 มิ.ย. 65 ศึกษาดูงานจังหวัดจันทบุรี
27 พ.ค. 65 หมอตรวจสุขภาพนักเรียนป.4-6
12 ก.พ. 65 สอบo-net ป.6
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม
05 ก.พ. 65 เรียนเสริมเตรียมความพร้อมสอบo-net ป.6
29 ม.ค. 65 เรียนเสริมเตรียมความพร้อมสอบo-net ป.6
22 ม.ค. 65 เรียนเสริมเตรียมความพร้อมสอบo-net ป.6
15 ม.ค. 65 เรียนเสริมเตรียมความพร้อมสอบo-net ป.6
14 ส.ค. 64 สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันอังคาร
12 ส.ค. 64 สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันจันทร์
07 ส.ค. 64 สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันศุกร์
31 ก.ค. 64 สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี
24 ก.ค. 64 สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันพุธ
17 ก.ค. 64 สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันอังคาร
10 ก.ค. 64 สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันจันทร์
03 ก.ค. 64 สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันศุกร์
26 มิ.ย. 64 สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี
19 มิ.ย. 64 สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันพุธ
17 มิ.ย. 64 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพม่อนดินแดง มาให้ความรู้การป้องกันการตั้งครรภ์กับนักเรียนป.5-6
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม ฝ่ายบริหารทั่วไป
12 มิ.ย. 64 สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันอังคาร
05 มิ.ย. 64 สอนชดเชยโดยใช้ตารางเรียนวันจันทร์
01 มิ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม
16 เม.ย. 64 ถึง 20 เม.ย. 64 รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม
05 เม.ย. 64 ถึง 06 เม.ย. 64 สอบปลายภาค
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม คณะครู
20 มี.ค. 64 ถึง 24 มี.ค. 64 รับสมัครนักเรียนก่อนประถมศึกษา
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม
19 มี.ค. 64 ประชุมกลุ่มเครือข่ายเมืองอุตรดิตถ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์
06 มี.ค. 64 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ชดเชยภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ใช้ตารางเรียนวันอังคาร
คณะครู
27 ก.พ. 64 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ชดเชยภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ใช้ตารางเรียนวันจันทร์
คณะครู
20 ก.พ. 64 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ชดเชยภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ใช้ตารางเรียนวันศุกร์
คณะครู
13 ก.พ. 64 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ชดเชยภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี
คณะครู
11 ก.พ. 64 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 กิจกรรมค่ายคุณธรรมห้าห้องชีวิต ชั้นป.1-6
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม
06 ก.พ. 64 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ชดเชยภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ใช้ตารางเรียนวันพุธ
คณะครู
30 ม.ค. 64 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ชดเชยภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ใช้ตารางเรียนวันอังคาร
คณะครู
28 ม.ค. 64 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาด
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม กิจการนักเรียน
25 ม.ค. 64 อาจารย์ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม
23 ม.ค. 64 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ชดเชยภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ใช้ตารางเรียนวันจันทร์
คณะครู
22 ม.ค. 64 ศน.สุนันทา รักพงษ์ นิเทศติดตามการอ่านการเขียนป.1-3
09 ม.ค. 64 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ชดเชยภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ใช้ตารางเรียนวันศุกร์
คณะครู
02 ม.ค. 64 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ชดเชยภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ใช้ตารางเรียนวันพฤหัสบดี
คณะครู
26 ธ.ค. 63 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ชดเชยภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ใช้ตารางเรียนวันพุธ
คณะครู
19 ธ.ค. 63 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ชดเชยภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ใช้ตารางเรียนวันอังคาร
คณะครู
12 ธ.ค. 63 เรียนออนไลน์ชดเชยภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ใช้ตารางสอนวันจันทร์
บ้าน คณะครู
11 พ.ย. 63 ถึง 13 พ.ย. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม ึึึคณะครู นักเรียน
21 ต.ค. 63 นักศึกษาม.ราชภัฏอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมนันทนาการ
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม นักศึกษาม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะครูป.1-6 นักเรียนป.1-6
17 ต.ค. 63 กิจกรรมปลูกต้นไม้
บริเวณโรงเรียนวัดอรัญญิการาม ึึึคณะครู นักเรียน
12 ต.ค. 63 รับรางวัลกิจกรรมวันภาษาไทย
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ด.ญ.กัญญ์ณัชชา แก้วกระจ่าง ครูนันทพร ปี่แก้ว
12 ต.ค. 63 นักศึกษาม.ราชภัฏอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมหัวใจใสสะอาด
หอประชุมโรงเรียนวัดอรัญญิการาม นักศึกษาม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะครูป.5 นักเรียนป.5
07 ต.ค. 63 ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ
วัดอรัญญิการาม ึึึคณะครู นักเรียน
04 ต.ค. 63 คณะครู ตัวแทนนักเรียน ผุ้ปกครอบ ร่วมรับเสด็จและรับของขวัญพระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครู ตัวแทนนักเรียน ผุ้ปกครอบ ร่วมรับเสด็จและรับของขวัญพระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครูนิพัทธา นาคมี ครูนันทพร ปี่แก้ว
28 ก.ย. 63 อบรมการประกันคุณภาพ
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์แห่งที่ 2
28 ก.ย. 63 ถึง 29 ก.ย. 63 อบรมการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ
โรงแรมสีหราช
25 ก.ย. 63 งานเกษียณอายุเขตพื้นที่
วิทยาลัยเทคนิตอุตรดิตถ์
21 ก.ย. 63 งานเกษียณอายุ
ร้านเสี่ยวเอ้อ คณะครู
21 ก.ย. 63 นักศึกษาม.ราชภัฏอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมนันทนาการ
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม
02 ก.ย. 63 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนตันศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม
02 ก.ย. 63 ถึง 24 ก.ย. 63 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม การทำโครงงานทุกกลุ่มสาระ
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม
13 ส.ค. 63 ค่ายวิชาการและค่ายวิทยากรสอนอาชีพ
29 ก.ค. 63 ครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รับการอบรมที่ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ ครูพิ่ีเลี้ยง
09 ก.ค. 63 ไหว้ครูปีการศึกษา 2563
24 มิ.ย. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63 เตรียมการเปิดเรียนปีการศึกษา 2563
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม คณะครู
18 พ.ค. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ทางรายการdltv
คณะครู
15 พ.ค. 63 คณะผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายเมืองอุตรดิตถ์ประชุมประจำเดือนผ่านระบบออนไลน์
08 พ.ค. 63 กลุ่มเครือข่ายเมืองอุตรดิตถ์จัดทำชุดกิจกรรมวิชาภาษาอังกฤษเสริมช่วงปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนวัดอรัญญิการาม
07 พ.ค. 63 ถึง 08 พ.ค. 63 คณะครูบุคลากรอบรมทางไกลออนไลน์การจัดการเรียนการสอนในยุคโควิด
01 พ.ค. 63 ถึง 15 พ.ค. 63 คณะครูเยี่่ยมบ้านนักเรียนเพื่อเก็บข้อมูลความพร้อมในการเรียนออนไลน์
คณะครู
31 มี.ค. 63 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2
25 มี.ค. 63 ถึง 26 มี.ค. 63 ประชุมทำแผนปฏิบัติการปี2563 และsar 2562
23 มี.ค. 63 จัดงานอำลาสถานศึกษา อนุบาล3 ป.6
11 มี.ค. 63 ถึง 13 ก.พ. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 2
26 ก.พ. 63 ถึง 28 ก.พ. 63 สอบข้อสอบกลางlas ป.2 ป.4 ป.5
26 ก.พ. 63 ถึง 28 ก.พ. 63 สอบข้อสอบกลางlas ป.2 ป.4 ป.5
20 ก.พ. 63 ถึง 21 ก.พ. 63 อบรมค่ายคุณธรรม ป.1-6
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม ฝ่ายบริหารทั่วไป
17 ก.พ. 63 เลือกตั้งสภานักเรียน
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม ฝ่ายบริหารทั่วไป
13 ก.พ. 63 สอบrt ป.1
โรงเรียนวัดอรัญญฺิการาม ครูนิรัญญา ,ครูสวรรค์ ฝ่ายวิชาการ
06 ก.พ. 63 ถึง 07 ก.พ. 63 เข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดวังกะพี้ ฝ่ายบริหารทั่วไป
02 ก.พ. 63 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบonet
06 ธ.ค. 62 กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนืื่องในวันพ่อ
อาคารโดม คณะครู
03 ธ.ค. 62 ถึง 04 ธ.ค. 62 แข่งขันกีฬาไอยราเกมส์ ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนวัดอรัญญฺิการาม เทศบาลตำบลท่าเสา และคณะครู
03 ธ.ค. 62 ถึง 04 ธ.ค. 62 แข่งขันกีฬาสีไอยราเกมส์
29 พ.ย. 62 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวัดท่าประดู่ สพป.สงขลา เขต 3
ห้องประุชุมนนทรี โรงเรียนวัดอรัญญิการาม คณะครู
29 พ.ย. 62 นักเรียนชั้นป.5 และป.6 สอบนักธรรมตรี นักธรรมโท
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม ฝ่ายวิชาการ และคณะครู
27 พ.ย. 62 จ่ัดกิจกรรมวิทยากรสอนอาชีพ
หอประชุมโรงเรียนวัดอรัญญิการาม ฝ่ายวิชาการ และคณะครู
25 พ.ย. 62 นำลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมวันธีรราช ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์
ค่ายลูกเสืออุตรดิตถ์ ครูรัชนี ครูจรัสลำไพ
11 พ.ย. 62 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง
01 พ.ย. 62 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
29 ต.ค. 62 ถึง 31 ต.ค. 62 เตรียมเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25625
07 ต.ค. 62 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1
02 ต.ค. 62 ถึง 04 ต.ค. 62 สอบปลายภาคเรียนที่1/2562
29 ก.ย. 62 ถึง 01 ต.ค. 62 ผอ.และครูวิชาการเข้าร่วมประชุมโรงเรียนประชารัฐ ที่จ.พิษณุโลก
30 ส.ค. 62 ถึง 31 ส.ค. 62 ศึกษาดูงานโรงเรียนแม่ริมใต้ จ.เชียงใหม่
05 ก.ค. 62 อบรมอย.น้อย
26 มิ.ย. 62 จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
24 มิ.ย. 62 นำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมTo be number one และร่วมจัดนิทรรศการ ที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
11 มิ.ย. 62 จัดกิจกรรมแข่งขันรักษ์ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่ ที่โรงเรียนวัดอรัญญิการาม
31 พ.ค. 62 นักเรียนเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
17 พ.ค. 62 นำนักเรียนไปร่วมกิจกรรมเวียนเทียน ที่วัดอรัญญิการาม เนื่องในวันวิสาขบูชา
16 พ.ค. 62 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
13 พ.ค. 62 ถึง 15 พ.ค. 62 เตรียมการเปิดเรียนปีการศึกษา 2562
30 มี.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และจัดกิจกรรมopen house
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน  เพื่อรับทราบผลการเรียนนักเรียน  และชมกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน  และร่วมกิจกรรมopen  house  
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม คณะครู
27 มี.ค. 61 ถึง 29 มี.ค. 61 ประชุมทำsar 2560 และแผนปฏิบัติการปี 2561
ห้องประชุมนนทรี โรงเรียนวัดอรัญญิการาม คณะครู
26 มี.ค. 61 กิจกรรมอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน
วัดอรัญญิการาม คณะครู
23 มี.ค. 61 ประชุมคณะครูกลุ่มเครือข่ายเมืองอุตรดิตถ์
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม คณะครู
12 มี.ค. 61 ถึง 14 มี.ค. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 2
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม คณะครู
09 มี.ค. 61 ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านน้อยปรึกอุทิศ อำเภอโพทะเล จังหวัดอุตรดิตถ์
อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ผอ.อุดม รัตนสังข์ นางนิพัทธา นาคมี นางฉวีวรรณ สิงห์สถิตย์ นางกชกร ใสแจ่ม
07 มี.ค. 61 นักเรียนชั้นป.3 สอบNT
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม นางกรทิพย์ ทองแตง นางนิพัทธา นาคมี
28 ก.พ. 61 ทดสอบโดยใช้ข้อสอบมาตรฐาน ป.2 ป.4 ป.5
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม คณะครู
26 ก.พ. 61 ประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม นางนิรัญญา เครือฟั่น นางนิพัทธา นาคมี
23 ก.พ. 61 เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการสภานักเรียน
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม คณะครู
21 ก.พ. 61 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาด ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดอรัญญฺิการาม ครูณรงค์ ทองแตงและคณะครู
03 ก.พ. 61 นักเรียนชั้นป.6 สอบonet
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม ครูวิชาการ ครูประจำชั้นป.6
27 ม.ค. 61 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผอ.อุดม รัตนสังข์ นางฉวีวรรณ สิงห์สถิตย์ นางนิพัทธา นาคมี นางลัคณา เรืองศิรรักษ์
26 ม.ค. 61 ประชุมการนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สู่การปฏิบัติ
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียน นางนิพัทธา นาคมี
23 ม.ค. 61 ประชุมพิจารณาการดำเนินการของบประมาณโครงการโรงเรียนประชารัฐ
สพป.อุตรดิตถ์เขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียน
19 ม.ค. 61 ประชุมคอนเฟอเรนซ์การรับนักเรียน
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม คณะครู
19 ม.ค. 61 ประชุมคอนเฟอเรนซ์ครูที่รับผิดชอบอินเทอร์เน็ตโรงเรียน
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ครูนิพัทธา นาคมี
18 ม.ค. 61 การอบรม e-GP ระยะที่ 4
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ธุรการ
13 ส.ค. 59 ถึง 14 ส.ค. 59 อบรมครูโรงเรียนประชารัฐ

จังหวัดพิษณุโลก นายณรงค์ ทองแตง นางนิพัทธา นาคมี นางประไพ ยาวไทยสงค์ นางฉวีวรรณ สิงห์สถิตย์ นางลัคณา เรืองศิรรักษ์
25 ก.ค. 59 วิทยากรสอนอาชีพนักเรียน ป.5-6
23 ก.ค. 59 ถึง 24 ก.ค. 59 อบรมโรงเรียนสุจริต
15 ก.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2559 / แห่เทียนจำนำพรรษา
11 ก.ค. 59 ผู้อำนวยการโรงเรียนรับโล่ONET และ NT สูงกว่าระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2559 และประชุมประจำเดือน
11 ก.ค. 59 วิทยากรสอนอาชีพป.5-ป.6 ครั้งที่ 2
10 ก.ค. 59 ครูอบรมห้องสมุดมีชีวิต

สพป.อุตรดิตถ์เขต 1 นางนิพัทธา นาคมี นางสาวเพ็ญศิริ มากละม้าย
08 ก.ค. 59 วิทยากรสอนอาชีพป.5-ป.6 ครั้งที่ 1
07 ก.ค. 59 นำนักเรียนชั้นป.4-6ร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะครูสายชั้นป.4-6
07 ก.ค. 59 นักเรียนอบรมยุวบรรณารักษ์
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นายอุดม รัตนสังข์ ,นักเรียนชั้นป.6 2 คน
05 ก.ค. 59 คณะครูอบรมหลักสูตรSTem
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ฝ่ายบุคลากร
29 มิ.ย. 59 อบรมการจัดทำข้อมูลโรงเรียนประชารัฐSMSS
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ครูนิพัทธา นาคมี
27 มิ.ย. 59 วิทยากรสอนอาชีพให้นักเรียนชั้นป.6 ทำกระเป๋าแฟชั่น
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม คณะครู
24 มิ.ย. 59 กิจกรรมรณรงค์ยาเสพติด กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวิทยากรสอนอาชีพ
โรงเรียนวัดอรัญญิการามจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  และจักกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการเนื่องในวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน