กิจกรรมดีเด่นโรงเรียนวัดอรัญญิการาม
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม 2 ดาว
กิจกรรมนิเทศภายในโดยใช้เทคนิคสี่ประสาน
กิจกรรมจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
กิจกรรมห้องเรียนกลับทาง
กิจกรรมactive learning
กิจกรรมออกกำลังกาย