ห้องเรียนออนไลน์
สื่อการสอนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การเรียงลำดับจำนวน โดยครูชมพู่
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 64
สื่อการสอนออนไลน์วิชาสังคมศึกษา โดยครูหลิน
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 64
สื่อการสอนออนไลน์วิชาประวติศาสตร์ โดยคุณครูออม
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 64
สื่อการสอนออนไลน์วิชาภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกดตรงตามมาตรา โดยครูมิ้ล
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 64
สื่อออนไลน์วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่องการอ่านพยัชนะก-ฮ โดยครูสวรรค์ กองแก้ว
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 64
สื่อออนไลน์วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง สระอะ โดยครูกชกร ใสแจ่ม
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 64
สื่อออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง There is There are โดยครูสุรีพร ม่วงพันธ์
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 64
สื่อออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Count uncountable noun โดยครูสุรีพร ม่วงพันธ์
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 64
สื่อออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การคูณจำนวนนับกับเศษส่วน โดยครูรัชนี สิงหนาท
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 64
สื่อออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การหาความสัมพันธ์ของจำนวน โดยคุณครูนิพัทธา นาคมี
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 64
สื่อออนไลน์ ระดับปฐมวัย เรื่อง 7 ขั้นตอนล้างมือให้สะอาด โดย คุณครูเรวดี นิลละออง
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 64
สื่อออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว โดยคุณครูวิมล กุลประสงค์
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 64
สื่อออนไลน์ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม วิชามวยไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยคุณครูเอกสิทธิ์ ลือแก้ว
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 64
สื่อออนไลน์วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง มาตราตัวสะกดในภาษาไทย โดย คุณครูนันทพร ปี่แก้ว
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 64
สื่อออนไลน์วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง คำที่สะกดไม่ตรงตามมาตรตัวสะกด โดย คุณครูนิพัทธา นาคมี
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 64
สื่อออนไลน์วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง อักษรนำ โดย คุณครูจรัสลำไพ พงศ์พงัน
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 64
สื่อออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การใช้เครื่องคิดเลขหาผลลัพธ์ โดย คุณครูนิพัทธา นาคมี
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 64
สื่อออนไลน์วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่องชนิดของคำ โดย คุณครูจรัสลำไพ พงศ์พงัน
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 64
สื่อออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง โจทย์ปัญหา ค.ร.นและห.ร.ม โดย คุณครูรัชนี สิงหนาท
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 64
สื่อออนไลน์วิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรื่อง มาตราตัวสะกดแม่เกย โดย คุณครูนันทพร ปี่แก้ว
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 64